Scherpe handelsprijzen
Het juiste advies
Snelle levering van topmerken
Handelsprijzen
0
Scherpe handelsprijzen
Het juiste advies
Snelle levering van topmerken

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zondag Terrasverwarming 

E-mail: [email protected]  Website: b2b.terrasverwarming.nl

Definities

 1. Zondag Terrasverwarming : Zondag Zonnevakmensen B.V. , gevestigd te Rosmalen onder KvK nr. 18055625
 2. Klant: degene met wie Zondag Terrasverwarming een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Zondag Terrasverwarming en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden. Bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Zondag Terrasverwarming .
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Zondag Terrasverwarming hanteert zijn in euro's, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Zondag Terrasverwarming hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Zondag Terrasverwarming te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Zondag Terrasverwarming niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Zondag Terrasverwarming mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 1 maand na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Zondag Terrasverwarming, de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Zondag Terrasverwarming behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Zondag Terrasverwarming gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Zondag Terrasverwarming .
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Zondag Terrasverwarming zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Zondag Terrasverwarming op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Zondag Terrasverwarming , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Zondag Terrasverwarming te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Zondag Terrasverwarming gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Zondag Terrasverwarming roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Zondag Terrasvenvarming , tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis   op te schorten.

Retentierecht

 1. Zondag Terrasverwarming kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Zondag Terrasverwarming heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Zondag Terrasverwarming .
 3. Zondag Terrasverwarming is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Zondag Terrasverwarming te verrekenen met een vordering op Zondag Terrasverwarming .

Eigendomsvoorbehoud

 1. Zondag Terrasverwarming blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Zondag Terrasverwarming op grond van wat voor met Zondag Terrasverwarming gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Zondag Terrasverwarming zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Zondag Terrasverwarming een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Zondag Terrasverwarming het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 2. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Zondag Terrasverwarming het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 3. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Zondag Terrasvenvarming kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Zondag Terrasverwarming opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Zondag Terrasverwarming.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Zondag Terrasverwarming niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten binnen Nederland en België zijn voor rekening van Zondag Terrasverwarming wanneer de ordergrootte boven het overeengekomen minium is.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Zondag Terrasverwarming niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Zondag Terrasverwarming , bij gebreke waarvan Zondag Terrasverwarming niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

 1. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

 1. Op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste en/of bestelde artikelen en buiten het standaard assortiment kunnen niet worden geruild.
 2. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na levering.
  • Het product is ongebruikt en heeft derhalve geen gebruikssporen.
  • Het product wordt teruggebracht in de originele onbeschadigde, onbeschreven en onbeplakte productverpakking.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Zondag Terrasverwarming tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Zondag Terrasverwarming geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Zondag Terrasverwarming geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Zondag Terrasverwarming daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Zondag Terrasverwarming uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Zondag Terrasverwarming in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Zondag Terrasverwarming gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Zondag Terrasverwarming .
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Zondag Terrasverwarming ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Aansprakelijkheid Zondag Terrasverwarming

 1. Zondag Terrasverwarming is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Zondag Terrasverwarming aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Zondag Terrasverwarming is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Zondag Terrasverwarming aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Zondag Terrasverwarming vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Zondag Terrasverwarming toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Zondag Terrasverwarming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden
 3. Zondag Terrasverwarming heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Zondag Terrasverwarming kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Zondag Terrasverwarming in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Zondag Terrasverwarming kan worden toegerekend in een van de wil van Zondag Terrasverwarming onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of  gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Zondag Terrasverwarming kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Zondag Terrasverwarming 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Zondag Terrasverwarming er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Zondag Terrasverwarming is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Zondag Terrasverwarming is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Zondag Terrasverwarming zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Zondag Terrasverwarming .
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Zondag Terrasverwarming bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Zondag Terrasverwarming is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 14 maart 2022 .

 

 

Voor al uw vragen

Tel: 073-2053090

+31 (0)73 2053090
9,5Review LogoWij scoren een 9,5 op Kiyoh

Zondag Terrasverwarming

Westeind 11
5245 NL Rosmalen
Nederland Bekijk op Google Maps

BTW: NL817017872B01
KvK: 18055625

Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking